Условия за ползване

1. Задължения на страните.

1.1. АЛПИН ЕООД се задължава:

1.1.1. да предостави на КЛИЕНТА места в хотела в съответствие с подадената от КЛИЕНТА и потвърдена от АЛПИН ЕООД заявка.

1.1.2. да предостави на КЛИЕНТА заплатените от него туристически услуги, както следва:

‐ настаняване в хотели и хранене.

‐ трансфер от аерогари и гари до хотела и обратно (посрещане – изпращане)

1.2. КЛИЕНТЪТ се задължава:

1.2.1. да притежава необходимите лични документи (задграничен паспорт, визи), оформени в съответствие с изискванията за посещение в България.

1.2.2. ако КЛИЕНТЪТ е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува самостоятелно със собствен задграничен паспорт, то той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува (ако непълнолетният пътува с един от родителите, е необходимо той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

1.2.3. да има медицинска застраховка за времето на пребиваване в България.

1.2.4. да заплати в пълен размер стойността на услугите, в установените от този договор срокове.

2. Права на страните:

2.1. АЛПИН ЕООД има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не извърши плащане в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.

3. Резервиране

3.1. Резервирането на места се осъществява въз основа на заявки в писмена форма, които КЛИЕНТЪТ изпраща в офиса на АЛПИН ЕООД по факс или чрез Интернет, и които АЛПИН ЕООД потвърждава.

4. Начин на плащане.

4.1. Плащането се извършва по електронен път чрез уебсайта на АЛПИН ЕООД – www.alpin-hotel.bg/alpinbg– с карта (VISA, MasterCard)

4.2. След като КЛИЕНТЪТ подаде заявка, АЛПИН ЕООД потвърждава в писмен вид резервацията и в срок от 7 (седем) дни от момента на потвърждението, КЛИЕНТЪТ се задължава да извърши авансово плащане в размер на 50 % от сумата (вж. т.4.4).

4.3. Остатъкът от сумата, дължима за услугите, КЛИЕНТЪТ заплаща в срок от 14 дни преди датата на пътуването, освен ако не е договорено друго.

4.4. В случай, че КЛИЕНТЪТ просрочи плащането на дължимата сума в указания 7 дневен срок, АЛПИН ЕООД си запазва правото да прекрати действието на настоящия договор и да откаже на КЛИЕНТА по-нататъшно обслужване.

5. Отговорности на страните.

5.1. АЛПИН ЕООД не носи отговорност пред КЛИЕНТА в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията за пребиваване, които не зависят от АЛПИН ЕООД, а именно:

- забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;

- анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на КЛИЕНТА;

- загуба или повреди на багаж по време на пътуването;

- отказ на упълномощените органи да издадат виза на КЛИЕНТА.

- недопускане от страна на митническите или граничните служби на КЛИЕНТА да влезе в България или да излезе от България.

5.2. В случай на отказ от пътуване и прекратяване на договора от страна на КЛИЕНТА, фирмата удържа заплатената до момента сума или частичен депозит.